„LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2016” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty

KOMITETYRADA NAUKOWA
 • prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama - KIEROWNIK NAUKOWY
 • dr n. med. Michał Łobacz - KOORDYNATOR
 • dr n. med. Dariusz Pituch

WYKŁADOWCY

ORGANIZATOR
 • dr Maciej Kuczyński

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
 • chirurgia stomatologiczna

  Urodzony w 1956 r. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie /1980/, Wydział Lekarski, Oddział Stomatologiczny
  Słuchacz studiów doktoranckich przy Zakładzie Histologii i Embriologii, tytuł Doktora Nauk Medycznych obronił rozprawą "Dwufosfoniany i ich wpływ na proces mineralizacji kości ortotopowych i tkanki kostnej indukowanej heterotopowo". Przez kolejne 12 lat rozwijał swoją pasję w Zakładzie Transplantologii Centralnego Banku Tkanek Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie pełnił funkcję starszego asystenta i adiunkta, oraz w 1997 r. Przedstawił Radzie Wydziału Lekarskiego pracę habilitacyjną „Badania nad modelową osteopetrozą u szczurów”. W 1996 r. Wygrał konkurs na Stanowisko Kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, stanowisko Profesora Zwyczajnego uzyskał w 2003 r, a profesora belwederskiego w 2010 r.

  W roku 1997 został Kierownikiem Zakładu Chirurgii Stomatologicznej AM w Warszawie, gdzie szybko dostrzegł szanse wykorzystania zdobytych doświadczeń zagranicą, jako w dzidzinach: chirurgii, periodontologii, implantologii stomatologicznej, oraz biochemii, mikroskopii, badań in vitro, badań nad komórkami macierzystymi, która to tematyka zaczęła się pojawiać na horyzontach polskiej medycyny. Podporządkował jej dalszy rozwój naukowy i zawodowy, jak i kierowanego do dzisiaj ośrodka, ale także działalność prospołeczną podejmując wiele inicjatyw popularyzujących implantologię i stomatologię premium wśród polskiego społeczeństwa i lekarzy dentystów. Jest wykładowcą uniwersyteckim i organizatorem wielu szkoleń, sympozjów i kongresów naukowych. Jest także partnerem wiodących ośrodków implantologicznych na całym świecie (NYU, Harvard, UCLA), których reprezentantów i dziekanów zaprasza na organizowane przez siebie kongresy, stwarzając nieocenione możliwości adaptowania wiedzy i czerpania z unikalnych zasobów, doświadczeń i kompetencji.

  Odbył wiele staży zagranicznych w najlepszych ośrodkach naukowych, w tym 24 miesięczne stypendium naukowe w CNRS (Centre Nationale Reserche Scientifique), Universite de Orleans, France (kierownik Prof. Rene Moutier, Prof. Henri Lamendin), 24 miesięczne stypendium w University of North Carolina,USA, Chapel Hill, Dental School, Department of Periodontology, Collagen Biochemistry Lab. (kierownik Prof. Mitsuo Yamauchi; 2 tygodniowy staż kliniczny w Leuven Catholic University, Belgia, Department of Implantology, Oral Surgery, (kierownik Prof. Daniel Van Steenberghe), w ramach programu Tempus; 1 tygodniowy staż kliniczny w European Centre of Implantology, Marsylia (kierownik dr. Patric Pallaci), 2 tygodniowy staż kliniczny w Malo Clinic, Lizbona, (kierownik dr. Paulo Malo); 2 tygodniowe staże w Bern University, master course (implants therapy, sinus lift) i wiele innych.

  Od wielu lat jest prezesem największej organizacji skupiającej lekarzy implantologów – Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Jest inicjatorem i współtwórcą koncepcji, a następnie programu kształcenia i zdobywania umiejętności w implantologii stomatologicznej przez adeptów w tej dziedzinie, których potwierdzeniem jest Certyfikat Umiejętności z Implantologii OSIS. Jest współautorem dwóch projektów rozporządzenia MZiOS dotyczącego wąskich dziedzin w medycynie. W latach 1997-2005 był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Jamy Ustnej, a w latach 2000-2004 członkiem zarządu sekcji europejskiej CED-IADR (Central European Division), od 2005 roku jest członkiem zarządu EDI (European Association of Dental Implantology). Zaznaczył swoją obecność w wielu innych organizacjach, takich jak: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, EATB (European Asociation of Tissue Bank), IADR (International Association of Dental Reserach), STEC (Stem Cells Therapy European Center), EAO (European Association of Osteointegration), ITI (International Team of Implantology).

  Jest promotorem 20 prac doktorskich, recenzentem 22 prac doktorskich, wydał 10 opinii w przewodach habilitacyjnych, był 3 krotnie przewodniczącym komisji w konkursie o tytuł profesora. Jest biegłym sądowym w stomatologii i chirurgii stomatologicznej. W WUM przez wiele lat pełnił funkcję członka komisji rekrutacyjnej, pracuje w Komisjach Senackich.
  Jest redaktorem naczelnym pisma Implants, Dental Tribune International, jest członkiem komitetu redakcyjnego wielu innych czasopism (Medical Dental Problems, Edentico, Nowa Stomatologia, Chirurgia Plastyczna).

  Jest konsultantem wojewódzkim. Monitoruje nie tylko liczbę specjalistów i dostępność mieszkańców z terenu województwa i całej Polski, ale również komunikuje się z tymi lekarzami, ocenia potrzeby specjalizacyjne w kontekście profilu wiekowego specjalistów z chirurgii stomatologicznej.
powrót na górę strony

 • dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec

 • Specjalista chirurg stomatolog. Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wykładowca w kraju i za granicą z zakresu implantologii - regeneracji tkanki kostnej implantoprotetyki. Współautor kilku książek, ponadto autor i współautor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu implantologii i chirurgii stomatologicznej. Członek Akademii Piezosurgery (bezpieczna chirurgia kostna) w Genui. Szkolenia w implantologii - regenracji tkanek kostnych Harvard University UCLA w Los Angeles. Certyfikat umiejętności w zakresie implantologii organizacji OSIS-EDI. Konsultant wojewódzki z zakresu chirurgii stomatologicznej na Śląsku.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Mariusz Duda
 • specj. chirurg stomatolog, Diplomate ICOI

  Expert implantologii stomatologicznej, Prezydent PSI Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, vice Prezydent DGOI i ICOI na Polskę, członek Zarządu ICOI EUROPE. Egzaminator międzynarodowy
  z implantologii stomatologicznej - przedstawiciel Advanced Credential Comission ICOI, przedstawiciel Polski w Ambassadors' Circle ICOI. Redaktor naczelny czasopisma "Implantologia stomatologiczna" pod patronatem PSI, DGOI, ICOI i czasopisma „College”. Redaktor w „Implant Dentistry” ICOI. Kierownik naukowy Curriculum Implantologii PSI.
  Właściciel Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna oraz Duda Clinic College of Dental Medicine w Katowicach.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Maciej Jagielak

 • Ukończył z wyróżnieniem studia medyczne i doktoranckie na Wydziale Lekarskim oraz Oddziale Stomatologicznym Akademii Medycznej
  w Warszawie. W latach 2010 - 2015 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Odbywał staże m.in. w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Jest autorem wielu publikacji naukowych i międzynarodowym wykładowcą.
  W kręgu jego zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmują chirurgia szczękowa i stomatologiczna, onkologia oraz implantologia. Prywatnie jest pasjonatem jeździectwa oraz dalekich podróży.

  Krótki życiorys dr n. med. Macieja Jagielaka:
  • 1982-1988 studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
  • 1987-1991 w Oddziale Stomatologicznym I Wydziału Lekarskiego – oba kierunki ukończone z wyróżnieniem
  • 1988-1992 praca w oddziale traumatologii i ortpedii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
  • 1992-2009 praca w II Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie studia doktoranckie, od 1998 na stanowisku adiunkta
  • 2009 Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
  • 2010 - 2015 Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  • 2015 Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

  Kwalifikacje zawodowe i naukowe:
  • 1993 specjalizacja I-go stopnia z zakresu traumatologii i ortopedii
  • 1997 doktorat „Ocena czynników chirurgicznego leczenia złamań wyrostka kłykciowego żuchwy z uwzględnieniem własnej modyfikacji osteosyntezy.”
  • 1997 specjalizacja II-go stopnia z zakresu chirurgii szczękowej
  • 1998 praca w Klinice chirurgii Szczękowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego św. Marii w Stuttgarcie pod kierownictwem prof. dr. Konrada Wangerina – specjalisty krajowego ds. chirurgii ortognatycznej w Niemczech
  • Specjalista ds. osteosyntezy stabilnej (Dyplom A0-ASIF- Davos-Szwajcaria 2006)
  • Organizator i współprowadzący międzynarodowych kursów w zakresie chirurgii ortognatycznej i traumatologii szczękowo-twarzowej (Davos, Warszawa, Dubai)
  • Staże w Klinikach Chirurgii Szczękowej w Stuttgarcie, Gratzu, Birmingham, Minster, Amsterdamie, Strasburgu i Londynie.
  • Autor licznych publikacji i wystąpień w zjazdach krajowych i zagranicznych z zakresu traumatologii szczękowo-twarzowej oraz chirurgii rekonstrukcyjnej.

  Specjalizacje zawodowe:
  • Chirurgia szczękowa
  • Chirurgia stomatologiczna
  • Implantacja
  • Onkologia
powrót na górę strony

 • dr n. med. Patryk Kownacki

 • Specjalista chirurgii stomatologicznej. Asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  w Katowicach. Autor publikacji i wystąpień zarówno krajowych jak i zagranicznych z zakresu chirurgii implantologicznej. Absolwent studiów podyplomowych w dziedzinie implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie Johann Wolfgang Goethe Frankfurt - w Niemczech. Aktywny Członek Ogólno Polskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS) oraz Europejskiego Towarzystwa Implantologicznego - EDI.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Dariusz Pituch

 • Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie. Od dwudziestu lat praktykuje w zakresie chirurgii ogólnej i twarzowo-szczękowej, a od blisko piętnastu zajmuje się implantologią.

  Doktor Dariusz Pituch jest autorem licznych artykułów, wykładów, kursów oraz szkoleń z zakresu implantologii, a także jako wybitny autorytet, prowadzi "Implant Program" w Zimmer-Institute w Szwajcarii. Jako jeden z pierwszych
  i nielicznych w Polsce lekarzy otrzymał znaczący tytuł "Diplomate" ICOI oraz "Expert in Implant Dentistry" DGOI.

  Członkostwo w licznych organizacjach (Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne PSI-DGOI-ICOI, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI, Niemieckie Towarzystwo Implantologii Stomatologicznej DGOI (Deutsche Gesellschaft fuer Orale Implantologie), Międzynarodowy Kongres Implantologów Stomatologicznych ICOI (The International Congress of Oral Implantologists) dowodzi kwalifikacji oraz wybitnych osiągnięć Dariusza Pitucha
  w dziedzinie implantologii.

  Doktor Pituch, pomimo posiadania licznych osiągnięć i tytułów, stale kształci się w swojej dziedzinie, zdobywając nowe umiejętności na całym świecie. Od 1998 roku prowadzi, wraz z żoną Agatą, jedną
  z najlepszych i najdoskonalej wyposażonych klinik stomatologicznych w regionie lubelskim, ADP CLINIC,
  w której istnieje możliwość wykorzystania najnowocześniejszego i najwyższej klasy sprzętu stomatologicznego.

  Szczególne miejsce w zakresie wykonywanych zabiegów zajmują odbudowa utraconej kości za pomocą przeszczepów kości własnej i allogennej, oraz zastosowanie szpiku kostnego i czynników wzrostu. To innowacyjna metoda stosowana jest w Polsce w ramach współpracy z Zakładem Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Codzienną praktyką doktora Pitucha są również zabiegi
  w zakresie chirurgii ogólnej, stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Rafał Rój

 • Specjalista protetyki stomatologicznej. Wykładowca w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS-EDI). Wykładowca, autor
  i współautor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia oraz implantoprotetyki.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Leszek Szalewski


 • Dr n. med. Leszek Szalewski urodził się 9 kwietnia 1985 roku w Lublinie.
  W roku 2009 ukończył studia na kierunku lekarsko-dentystycznym
  I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od roku 2011 pracuje na stanowisku asystenta
  w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie. W 2012 roku rozpoczął specjalizację z dziedziny Protetyki Stomatologicznej.
  W roku 2014 uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych za rozprawę na temat wpływu napojów na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowych. Jest autorem i współautorem ponad 50 prac naukowych oraz wielu doniesień zjazdowych wygłaszanych na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych. Z wakacji zawsze przywozi ze sobą zbyt dużą liczbę zdjęć.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Adam Ziemlewski

  • Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej.
  • Certyfikowany implantolog OSIS-EDI.

  Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z pierwszą lokatą na roku, stypendysta Guy’s and St. Thomas’s Medical and Dental School
  w Londynie. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Zdana w wyróżnieniem specjalizacja z chirurgii stomatologicznej, obrona rozprawy doktorskiej oraz zakończona egzaminem państwowym specjalizacja z chirurgii szczękowo-twarzowej to owoce pracy w Uczelni.
  Obecnie na Uniwersytecie prowadzi wykłady z implantologii stomatologicznej.

  Jako jeden z pierwszych w Polsce uzyskał akredytację Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej jako implantolog stomatologiczny.

  Zajmuje się leczeniem chirurgicznym wad szkieletu twarzy – chirurgią ortognatyczną i rekonstrukcyjną.

  Autor publikacji naukowych, wykładowca na kursach i kongresach z dziedziny implantologii stomatologicznej, chirurgii i stomatologii estetycznej w kraju i za granicą. Uczestnik kilku projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym, co umożliwia współpracę z najlepszymi specjalistami wiodących w świecie uniwersytetów i prywatnych klinik.

  Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej.

  Właściciel Impladent Medical and Dental Clinic. Klinika posiada akredytację Ogólnopolskiego
  i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej do prowadzenia szkoleń i uzyskiwania umiejętności medycznej w zakresie implantologii stomatologicznej.
powrót na górę strony

 • dr Elżbieta Krężlik
 • lekarz dentysta, Diplomate ICOI
  Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, Wydział Lekarski Odział Stomatologii w 1990 roku. Implantuje od 20 lat. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI). Wiceprezes PSI w latach 2003-2007. Członkini komisji egzaminacyjnej PSI. Od 2002 roku członkini stowarzyszeń implantologicznych: niemieckiego DGOI (Export in Oral Implantology) oraz amerykańskiego ICOI (Diplomate of the ICOI).
  Posiada tytuł międzynarodowego instruktora implantologii ICOI (Advanced techniques in Oral Implantology for Lecturers). Prowadzi Polski Ośrodek Rozwoju systemu DIO Implants oraz Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowe Q-Implant. Autora publikacji z dziedziny implantologii w czasopismach naukowych. Od 15 lat prowadzi wykłady oraz szkolenia praktyczne o tematyce implantologicznej w kraju i za granicą (m.in.: w Niemczech, Korei Południowej, na Ukrainie, na Uniwersytecie w Phnom Penh w Kambodży, Uniwersytecie Santa Clara na Kubie oraz na Dominikanie).
  Organizatorka licznych szkoleń praktycznych i teoretycznych z dziedziny implantologii i zabiegów sterowanej regeneracji kości. Współwłaścicielka przychodni specjalistycznej Artdentis w Tomaszowie Mazowieckim oraz Klinik Implantologicznych Artdentis w Łodzi i Tomaszowie Mazowieckim.
powrót na górę strony

 • dr Arkadiusz Krężlik
 • lekarz dentysta, Diplomate ICOI

  Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, Wydział Lekarski Odział Stomatologii w 1990 roku. Implantuje od 20 lat. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI). Członek Zarządu PSI w latach 2003-2007. Od 2002 roku Członek stowarzyszeń implantologicznych: niemieckiego DGOI (Export in Oral Implantology) oraz amerykańskiego ICOI (Diplomate of the ICOI). Posiada tytuł międzynarodowego instruktora implantologii ICOI (Advanced techniques in Oral Implantology for Lecturers). Prowadzi Polski Ośrodek Rozwoju systemu DIO Implants oraz Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowe Q-Implant. Autor publikacji z dziedziny implantologii w czasopismach naukowych. Od 15 lat prowadzi wykłady oraz szkolenia praktyczne o tematyce implantologicznej w kraju i za granicą (m.in.: w Niemczech, Korei Południowej, na Ukrainie, na Uniwersytecie w Phnom Penh w Kambodży, Uniwersytecie Santa Clara na Kubie oraz na Dominikanie). Organizator licznych szkoleń praktycznych i teoretycznych z dziedziny implantologii i zabiegów sterowanej regeneracji kości. Współwłaściciel przychodni specjalistycznej Artdentis w Tomaszowie Mazowieckim oraz Klinik Implantologicznych Artdentis w Łodzi i Tomaszowie Mazowieckim.
powrót na górę strony

 • dr Leszek Lasocki

 • Leszek Lasocki uzyskał dyplom technika dentystycznego w roku 1994, następnie ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu w 2003 roku. Jest współwłaścicielem kliniki stomatologicznej LIVE DENT, w której prowadził pracownię techniki dentystycznej, obecnie zajmuje się implantologią, protetyką oraz stomatologią estetyczną. Ukończył liczne szkolenia, w tym program Master Implantology prowadzony przez gIDE (Global Institute for Dental Education). Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy i techników dentystycznych z zakresu chirurgii i protetyki w implantologii.
  Jest konsultantem systemu implantologicznego BHI.
powrót na górę strony

 • mgr inż. Bartłomiej Klęsk


 • mgr inż. chemii, technik dentystyczny z 24-letnim doświadczeniem zawodowym, od 22 lat związany z systemem ALPHA BIO TEC. Ceniony przez implantologów jako konsultant pomagający wykorzystać pełne możliwości tego systemu. Sprawuje nadzór merytoryczny nad zawartością folderów produktowych, przygotowywanych przez ALPHA BIO POLSKA. Doświadczony, wieloletni instruktor szkoleń produktowych i praktycznych dla techników dentystycznych oraz lekarzy implantologów i protetyków.
powrót na górę strony

 • dr Grzegorz Chałupczak - Prawnik

 • Dr Grzegorz Chałupczak (1976), doktor prawa, czynny radca prawny, prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego „Gestor”, działającej
  w ramach „Gestor Group”. W 2000 r. ukończył studia na Wydziale Prawa
  i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, na którym to wydziale uzyskał również stopień naukowy doktora nauk prawnych. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz Katholischer Akademischer Austauschdienst. W latach 2006-2015 pracownik naukowy UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w problematyce prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa państwa. Wydał monografię
  pt. Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech i w Polsce. Analiza prawno – porównawcza, Verba – Gestor Group, Lublin 2006. Uczestniczył czynnie w wielu konferencjach międzynarodowych, opublikował też wiele artykułów w liczących się czasopismach naukowych oraz monografiach o charakterze zbiorowym.
powrót na górę strony