„LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2017” – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty

KOMITETYRADA NAUKOWA
 • prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama - KIEROWNIK NAUKOWY
 • dr n. med. Michał Łobacz - KOORDYNATOR

WYKŁADOWCY

ORGANIZATOR
 • dr Maciej Kuczyński
powrót na górę strony

 • dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec

 • Specjalista chirurg stomatolog. Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wykładowca w kraju i za granicą z zakresu implantologii - regeneracji tkanki kostnej implantoprotetyki. Współautor kilku książek, ponadto autor i współautor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu implantologii i chirurgii stomatologicznej. Członek Akademii Piezosurgery (bezpieczna chirurgia kostna) w Genui. Szkolenia w implantologii - regenracji tkanek kostnych Harvard University UCLA w Los Angeles. Certyfikat umiejętności w zakresie implantologii organizacji OSIS-EDI. Konsultant wojewódzki z zakresu chirurgii stomatologicznej na Śląsku.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Maciej Jagielak

 • Ukończył z wyróżnieniem studia medyczne i doktoranckie na Wydziale Lekarskim oraz Oddziale Stomatologicznym Akademii Medycznej
  w Warszawie. W latach 2010 - 2015 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Odbywał staże m.in. w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Jest autorem wielu publikacji naukowych i międzynarodowym wykładowcą.
  W kręgu jego zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmują chirurgia szczękowa i stomatologiczna, onkologia oraz implantologia. Prywatnie jest pasjonatem jeździectwa oraz dalekich podróży.

  Krótki życiorys dr n. med. Macieja Jagielaka:
  • 1982-1988 studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
  • 1987-1991 w Oddziale Stomatologicznym I Wydziału Lekarskiego – oba kierunki ukończone z wyróżnieniem
  • 1988-1992 praca w oddziale traumatologii i ortpedii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
  • 1992-2009 praca w II Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie studia doktoranckie, od 1998 na stanowisku adiunkta
  • 2009 Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
  • 2010 - 2015 Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  • 2015 Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

  Kwalifikacje zawodowe i naukowe:
  • 1993 specjalizacja I-go stopnia z zakresu traumatologii i ortopedii
  • 1997 doktorat „Ocena czynników chirurgicznego leczenia złamań wyrostka kłykciowego żuchwy z uwzględnieniem własnej modyfikacji osteosyntezy.”
  • 1997 specjalizacja II-go stopnia z zakresu chirurgii szczękowej
  • 1998 praca w Klinice chirurgii Szczękowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego św. Marii w Stuttgarcie pod kierownictwem prof. dr. Konrada Wangerina – specjalisty krajowego ds. chirurgii ortognatycznej w Niemczech
  • Specjalista ds. osteosyntezy stabilnej (Dyplom A0-ASIF- Davos-Szwajcaria 2006)
  • Organizator i współprowadzący międzynarodowych kursów w zakresie chirurgii ortognatycznej i traumatologii szczękowo-twarzowej (Davos, Warszawa, Dubai)
  • Staże w Klinikach Chirurgii Szczękowej w Stuttgarcie, Gratzu, Birmingham, Minster, Amsterdamie, Strasburgu i Londynie.
  • Autor licznych publikacji i wystąpień w zjazdach krajowych i zagranicznych z zakresu traumatologii szczękowo-twarzowej oraz chirurgii rekonstrukcyjnej.

  Specjalizacje zawodowe:
  • Chirurgia szczękowa
  • Chirurgia stomatologiczna
  • Implantacja
  • Onkologia
powrót na górę strony

 • dr n. med. Patryk Kownacki

 • Specjalista chirurgii stomatologicznej. Asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  w Katowicach. Autor publikacji i wystąpień zarówno krajowych jak i zagranicznych z zakresu chirurgii implantologicznej. Absolwent studiów podyplomowych w dziedzinie implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie Johann Wolfgang Goethe Frankfurt - w Niemczech. Aktywny Członek Ogólno Polskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS) oraz Europejskiego Towarzystwa Implantologicznego - EDI.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Krzysztof Awiłło

 • specjalista chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowej

  1974 ukończył Policealne Studium Techniki Dentystycznej w Warszawie
  z 1-szą lokatą
  1974 – 1980 Student na Wydziale Stomatologicznym Akademii Medycznej w Warszawie
  1980-1991 Asystent, starszy asystent i wykładowca w Klinice Chirurgii Szczękowej Akademii Medycznej w Warszawie
  1982 Specjalizacja z chirurgii stomatologicznej.
  1985 Specjalizacja z chirurgii szczękowej
  1993 Obrona pracy doktorskiej - „Endoskopia i ultrasonografia w diagnostyce i leczeniu schorzeń zatok szczękowych”
  Od 1995 roku praktyka prywatna
  Właściciel i Kierownik Medyczny wielokierunkowej kliniki stomatologicznej: Centrum Stomatologiczno- Implantologiczne dr Krzysztof Awiłło.

  Członkostwo różnych organizacji:
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej
  • Honorowy Członek Ukraińskiego Towarzystwa Implantologicznego
  • Europejskie Towarzystwo Osseointegracji /EAO/.

  Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji. Wykładowca na kongresach naukowych w Polsce i za granicą.

  Prowadzi wykłady i kursy podyplomowe dla lekarzy, dotyczące implantologii, Sterowanej Regeneracji Tkanek i Sterowanej Regeneracji Kości od 1997 r.

  Posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z chirurgii stomatologicznej (obecnie jest kierownikiem trwającej specjalizacji).

  Aktualnie: Kierownik projektu naukowo-badawczego , we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Warszawską – Opracowanie metody mającej zminimalizowanie wystąpienia zapaleń okołowszczepowych. (Hodowle komórkowe, badania bakteriologiczne oraz własna metoda zakładania łączników natychmiast po odsłonięciu implantów).

  Najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się zawodowo:
  Implantologia, Sterowana Regeneracja Tkanek, Sterowana Regeneracja Kości, nowoczesne metody wykorzystania diagnostyki CT w implantoprotetyce, Metody leczenia periimplantitis ( w trackie opracowywania własnego protokołu kompleksowego leczenia periimplatitis).
powrót na górę strony

 • dr n. med. lek. dent. Jacek Ciesielski

 • Po ukończeniu studiów na kierunku Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi w 1983 roku rozpoczął pracę zawodową i jednocześnie specjalizację I-go stopnia z zakresu Stomatologii Ogólnej, którą ukończył w 1984 roku z wynikiem celującym. Pracując zawodowo interesował się nowoczesnymi rozwiązaniami ze stomatologii zachowawczej i protetyki oraz szerokiego użycia środków znieczulających do leczenia. Wielokrotnie odwiedzał kliniki oraz instytuty badawcze w Szwajcarii, w Niemczech oraz w USA, gdzie ukończył MBA w stomatologii.

  Od 1991 roku prowadził wykłady, szkolenia, przygotował autorski program „Marketing i zarządzanie w stomatologii oraz kalkulacje zyskowności praktyki stomatologicznej” wraz z szeregiem wykładów w ramach spotkań z PTS w całej Polsce oraz targów stomatologicznych CEDE. Nawiązał kontakty z ośrodkami badawczymi Niemiec i Szwajcarii m.in. Detrey Densply, Coltene Whaledent.

  W latach 1998-2001 wykonywał raporty kliniczne i współpracował z biuletynem CRA Polska. Jego opinie badawcze posłużyły do praktycznego wykorzystania dla szerokiego grona dentystów na świecie.
  Prowadzone prace były wykorzystywane przez firmę Coltene Whaledent jako przypadki kliniczne obrazujące odbudowę stratyfikacyjną zębów przy użyciu kompozytu Miris. W 1994 roku dr Ciesielski rozpoczął badania naukowe i kliniczne sprowadzonego do Polski materiału do znieczulania śródwięzadłowego o nazwie Paroject, których ukoronowaniem była rozprawa doktorska, obroniona w 2002 roku. Prowadząc wykłady z techniki znieczulenia śródwięzadłowego oraz nowoczesnych rozwiązań w stomatologii zachowawczej i protetyce pogłębiał wiedzę studiując eksternistycznie w latach 1995-1996 w Klinice Ortodontycznej Czeskiego Uniwersytetu Medycznego w Olomouc.

  Od 2002 roku rozpoczął studia w USA w instytucie LVI w Las Vegas, aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych rekonstrukcji protetycznych posterior-anterior, okluzji cz. I ,II, III, które ukończył z wynikiem pozytywnym w 2008 roku. W 2002 roku Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprosił dr Ciesielskiego jako eksperta do programu opracowania zasad i punktacji kontynuacji edukacji po studiach lekarzy medycyny i stomatologii. Ukoronowaniem tego programu były wykłady na ten temat w aspekcie integracji Polski z UE.

  W latach 1998-2008 organizował, wykładał i prowadził zajęcia praktyczne dla studentów stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Poszerzamy swoją wiedzę na studiach”, którego współorganizatorem było TSS.

  Jest autorem filmów szkoleniowych „Zasady preparacji i cementowania licówek porcelanowych”, „Wykonywanie kliniczne wkładów i nakładów”, „Techniki znieczulenia śródwięzadłowego strzykawką Paroject” wyróżnionych opiniami renomowanych dentystów. Jest pomysłodawcą i autorem publikacji opisu przypadków w postaci fotoreportażu klinicznego. Od 2010-2015 prowadził cykl wykładów w ramach Akademii Okluzji w ramach targów Dentamed i Krakdent.

  Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i podczas ostatnich obchodów był autorem i kierownikiem naukowym szkolenia w ramach zjazdu Absolwentów.

  Od 1994 r. prowadzi Prywatną Klinikę Stomatologiczną "Duo-Dent" specjalizującą się w całościowym leczeniu stomatologicznym, protetycznym i implantologicznym.
powrót na górę strony

 • dr n. med. Szymon Frank

 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2005 roku pracuje w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako asystent
  i wykładowca.

  Autor publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii stomatologicznej, szczególnie zainteresowany leczeniem implanto - protetycznym oraz technikami regeneracyjnymi kości. Posiadacz Certyfikatu Umiejętności w Dziedzinie Implantologii Stomatologicznej nadanego przez Kapitułę ds. Umiejętności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Certfikat jest zgodny z rozporządzeniem Min. Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny z 2009 r.

  W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych.

  Prowadzi wykłady z zakresu implantologii, chirurgi stomatologicznej i endo chirurgii.

  Jest członkiem OSIS EDI, EAO, IADR, PTCHiU i PTS.
powrót na górę strony

 • dr Damian Nasulicz

 • W 2003 r. ukończył studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2006 r. zaangażowany w implantoprotetykę ze szczególnym naciskiem na planowanie. W 2008 r. miał duży wkład w powstanie Europejskiego Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Prestigedent, gdzie stworzył zespół implantologiczny razem z dr n. med Eugeniuszem Nosowem. Zespół ten do roku 2017 wszczepił ponad 4 tys. implantów dentystycznych. W Prestigedent odpowiedzialny za wyznaczanie nowych kierunków rozwoju stomatologii, unikatowych na skalę europejską – jako pierwszy w Polsce został w 2014 r. członkiem międzynarodowego towarzystwa IAOMT, potwierdzając swoje zaangażowanie w holistyczne podejście do Pacjenta. Dopełniając obszar kompetencji miękkich w celu poprawy komunikacji ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej – Values Szkoła Mentorów z akredytacją współtwórcy modelu 360o Versatile Leadership Roba Kaisera. Jest jednym z 8 Polaków mogących uczyć modelu Core Quadrant Quality Daniela Ofmana.
  Jego zainteresowaniem oprócz implantologii i implantoprotetyki jest również minimalnie inwazyjna protetyka dająca niesłychane możliwości poprawy wizerunku przez piękny uśmiech. W codziennej praktyce współpracuje z fantastycznym zespołem, który oprócz Dr Eugeniusza Nosowa tworzą Dr Julią Nosow (ortodoncja, periodontologia), Dr Joanna Dziok (wyrafinowana estetyka, bezpieczne usuwanie amalgamatów), Dr Bartłomiej Karaś (endodoncja przyszłości), Dr Jacek Kozik, Dr Katarzyna Borucka, Dr Marcin Ludwicki, Dr Marta Bednarska, Dr Paweł Sokołowski, Dr Jakub Hadzik oraz asystentki, higienistki i recepcjonistki. Swoją wiedzą dzieli się zarówno prowadząc szkolenia, jaki i poprzez liczne publikacje w prasie branżowej (TPS, MT Stomatologia). Dwa z jego opublikowanych artykułów znalazły się w książce pt. Stomatologia, wydanej w 2013 r. pod patronatem Medical Tribune, kolejny w opracowanej przez TPS broszurze podsumowującej dotychczasową wiedzę o implantoprotetyce pt. IMPLANTY.
  Propaguje autorskie koncepcje uzyskiwania pasywności wielopunktowych prac przykręcanych oraz zastosowania 24 karatowego 2 mikronowego złota, w celu uszczelnienia prac protetycznych na implantach.
powrót na górę strony

 • mgr tech. dent. Bartłomiej Klęsk


 • mgr inż. chemii, technik dentystyczny z 24-letnim doświadczeniem zawodowym, od 22 lat związany z systemem ALPHA BIO TEC. Ceniony przez implantologów jako konsultant pomagający wykorzystać pełne możliwości tego systemu. Sprawuje nadzór merytoryczny nad zawartością folderów produktowych, przygotowywanych przez ALPHA BIO POLSKA. Doświadczony, wieloletni instruktor szkoleń produktowych i praktycznych dla techników dentystycznych oraz lekarzy implantologów i protetyków.
powrót na górę strony