Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „PROBLEMY CHIRURGICZNE W CODZIENNEJ PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ”

KOMITETY

RADA NAUKOWA I WYKŁADOWCY

 • prof. dr hab. n. med. dr h.c. Kazimierz Kobus

 • Profesor chirurgii plastycznej, doktor honoris causa. Szkolenia specjalistyczne w oddziałach i klinikach chirurgii plastycznej w Pradze, Paryżu, Zurichu, Waszyngtonie i Oxfordzie.

  Wykładał i operował w Trypolisie, Damaszku, Phenianie (jako ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w Dubaju i w Niamey – jako kierownik ekipy Interplastu.

  Wieloletni dyrektor byłego Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju zwanego „Kliniką Cudów”. Do 2000 roku detache’owany pracownik naukowy CMKP w Warszawie, a później do 2008 roku Kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Do 2013 roku konsultant Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju.

  Szczególne zainteresowania: chirurgia czaszkowo-twarzowa, mikrochirurgia, rozszczepy wargi
  i podniebienia, chirurgia estetyczna.

  Od ponad 20 lat prowadzi prywatną praktykę w Polanicy-Zdroju, ukierunkowaną głównie na wykonywanie operacji estetycznych.

  Należy m. in. do Polskiego Towarzystwa Chirurgów, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Twarzowej oraz IPRAS. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

  Członek komitetów redakcyjnych Polskiego Przeglądu Chirurgicznego, Nowotworów, European Journal of Plast Surgery, Annales de Chirurgie Plastique et Esthetique, Ortodoncji Współczesnej, Czasopisma Stomatologicznego, Magazynu Medycyny Estetycznej i Hand Surgery.

  Ma w swoim dorobku ponad 150 publikacji naukowych, 13 rozdziałów w książkach medycznych. Jest autorem „Atlasu Chirurgii Plastycznej” oraz przygotowywanej do druku „Chirurgii i estetyki twarzy”.


 • prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

 • Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej
  i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  „Diagnostyka obrazowa 3D w patologii części twarzowej czaszki”
  „Three-dimensional diagnostic imaging in maxillofacial pathology”
  W medycynie i stomatologii diagnostyka obrazowa stanowi jeden z elementów prowadzących do postawienia prawidłowego rozpoznania i wdrożenia właściwego leczenia. Z uwagi na wysoki stopień złożoności budowy części twarzowej czaszki coraz częściej radiolodzy sięgają po narzędzia umożliwiające trójwymiarowe obrazowanie struktur kostnych i miękkotkankowych.
  Celem pracy jest przedstawienie technik obrazowania trójwymiarowego w diagnostyce części twarzowej czaszki.
  Materiał stanowią badania radiologiczne i obrazowe wykonywane u pacjentów Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2007-2014.
  Omówiono rolę diagnostyki trójwymiarowej w zmianach patologicznych części twarzowej czaszki. Badanie 3D najczęściej spotykane jest w przypadku zastosowania tomografii komputerowej (TK) i tomografii stożkowej (Cone-Beam Computed Tomography, CBCT). Niemniej jednak także w przypadku ultrasonografii (usg) i tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego (MR) istnieje możliwość trójwymiarowej akwizycji danych, również w czasie rzeczywistym. Kolejnym krokiem jest cyfrowe przetworzenie danych uzyskanych w wyniku akwizycji i uzyskanie modeli wirtualnych, które są podstawą wykonania trójwymiarowych modeli fizycznych technikami szybkiego prototypowania.

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
 • „Czynniki ryzyka i powikłania w implantologii.”
  Implantologia dentystyczna jest nowoczesną metodą uzupełniania braków zębowych i rehabilitacji pacjentów bezzębnych, pożądaną przez pacjentów i dostępną raczej powszechnie w gabinetach dentystycznych. Podczas gdy proste implantacje w dostatecznym łożu kostnym mogą być bezpiecznie wykonywane przez początkujących implantologów to implantacje w ograniczonym łożu kostnym i zabiegi odbudowy kostnej niosą ze sobą ryzyko powikłań o różnej ciężkości następstwach. Wykład przedstawi niektóre, najczęściej spotykane zagrożenia, zwróci uwagę na to jak ich uniknąć i – jak do nich dojdzie – jak je naprawiać.

 • dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prof. nadzw.
 • Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Obrona habilitacji w 2010 na Wydziale Lekarsko-Stomatologiczny Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 2008 roku kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, a od czerwca 2011 Profesor nadzwyczajny w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu.
  W styczniu 2012 mianowanie na Prezesa Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
  W latach 2010-2012 członek międzynarodowego implantologicznego ośrodka badawczego (Rheinische-Friedrich-Wilhelms University Bonn, Niemcy; Ernst-Moritz-Arndt-Univeristy of Greifswald, Niemcy; Dentaurum®, Niemcy) prowadzącego badania w temacie: „Evaluation and featuring of bone tissue structure after implant insertion with the application with the Finite Elements Method (FEM). Od 2012 członek międzynarodowego implantologicznego ośrodka badawczego (Endowed Chair of Oral Technology, University of Bonn Niemcy; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu-Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej) w temacie implantologii i remodelingu kości dookoła implantów. Od 2012 członek doradczej Międzynarodowej Rady Naukowej Firmy Proctel&Gamble (Niemcy).

  Autorka ponad 200 pełnotekstowych publikacji, rozdziałów w książkach i/lub streszczeń opublikowanych
  w czasopismach lub materiałach zjazdowych w języku polskim i angielskim. Jest redaktorem i/lub współredaktorem 5 książek w języku polskim i angielskim. Była kierownikiem i współwykonawcą w sumie 38 projektów badawczych, w tym 1 unijnego oraz 12 prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów naukowych.

  Jest współautorem patentu RP P-381204 na temat „Sposób hodowli pierwotnej ludzkich fibroblastów”. Promotor 8 przewodów doktorskich, w tym 4 zakończonych, recenzent wielu prac magisterskich, doktorskich, prac przesłanych do periodyków naukowych krajowych i zagranicznych. Była lub jest aktywnym członkiem 7 rad naukowych w czasopismach krajowych. Jest redaktorem kierunkowym
  w dziedzinie Chirurgia Stomatologiczna w Journal of Stomatology. Wygłosiła ponad 150 referatów. Była organizatorem, współorganizatorem i/lub moderatorem Międzynarodowych i Krajowych Konferencji Naukowych, prowadziła liczne kursy szkoleniowe sygnowane przez Wydział Szkolenia Podyplomowego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego we Wrocławiu, CMKP, jak i firmy medyczne (np. MIP-Pharma, 3I Biomet, Quintessence Polska, Geistlich). Posiada ponad 90 certyfikatów za kursy szkoleniowe z zakresu implantologii, regeneracji tkanek i periodontologii z renomowanych ośrodków z Polski i zagranicy (Szwajcaria, Niemcy, Stany Zjednoczone, Włochy). Członek OSIS oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii (PACMFS).

  „Farmakoterapia w chirurgii stomatologicznej.”
  Antybiotykoterapia to termin medyczny określający stosowanie antybiotyków w procesie leczniczym. Stosując antybiotyki wykorzystujemy ich właściwości przeciwbakteryjne, które mogą być bakteriostatyczne lub bakteriobójcze. Antybiotykoterapia, obok leczenia chirurgicznego, jest ważnym elementem terapii zapaleń tkanek jamy ustnej, twarzy i szyi. Ważnym, ale nie zawsze koniecznym. Podawanie antybiotyku bez wskazań to najczęściej popełniany błąd. W procesie terapeutycznym możemy je wykorzystywać
  w celach profilaktycznych, jak i leczniczych. W prezentacji zostaną przedstawione wskazania
  i przeciwskazania do stosowania antybiotyków w poszczególnych dyscyplinach stomatologii. Omówione zostaną wskazania do stosowania empirycznego, jak i też do wykonania celowanej antybiotykoterapii. Przedstawione zostaną współczesne algorytmy leczenia w chorobach przyzębia, chirurgii stomatologicznej, implantologii, a także przy uwzględnieniu pacjentów z grup ryzyka i ogólnie zdrowych.

 • dr n. med. Dariusz Pituch
 • „Powikłania zabiegów sinus lift.”
  Odbudowa implantoprotetyczna stref podparcia w odcinkach bocznych szczęk zwykle napotyka na ograniczenia anatomiczne. Kluczowym czynnikiem jest zanik wyrostka i pneumatyzacja zatok szczękowych. Warunkiem niezbędnym w ponad 99% przypadków jest stworzenie podłoża kostnego do długoczasowego utrzymania implantów w tym odcinku. Jednym z takich rozwiązań stosowanych od prawie 40 lat jest zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej. Procedura stosowana powszechnie, zazwyczaj z bardzo dobrymi i trwałymi efektami. Wykład analizuje oraz prezentuje możliwe do popełnienia błędy i powikłania na każdym z etapów leczenia. Uwaga skierowana jest na właściwe przygotowanie, przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego
  i postępowanie pooperacyjne, możliwe do wystąpienia jak również pojawiające się powikłania. Właściwy sposób nadzoru pozwala szybko reagować na pojawiające się problemy
  śród- i pooperacyjne, to zdecydowanie poprawia skuteczność prowadzonego leczenia.

 • dr n. med. Tadeusz Morawiec


 • Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej SUM w Katowicach

  „Problemy diagnostyczne i lecznicze w chirurgii wyrostka zębodołowego.”
  Prawidłowa diagnostyka kliniczna i radiologiczna jest kluczowym elementem w rozpoznawaniu i planowaniu leczenia operacyjnego w zakresie wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Odpowiednie przeprowadzenie wywiadu medycznego, rodzinnego i środowiskowego oraz wykonanie pełnego panelu badań dodatkowych pozwoli na profesjonalne zaplanowanie i przeprowadzenie leczenia. W codziennej praktyce stomatologicznej spotykamy problemy związane z kwalifikacją do przeprowadzanych zabiegów takich jak, usuwanie pozostawionych korzeni, zębów zatrzymanych lub ich odslonęcie, leczenie zębopochodnych stanów zapalnych i, jak i pełnej gamy zabiegów odtwórczych augmentacyjnych, przygotowujących pacjenta do leczenia i implantoprotetycznego. Do nie małej grupy zabiegów nalezą procedury zabiegowe umożliwiające leczenie operacyjne powstałych powikłań po zabiegach endodontyczych, chirurgicznych, jak również umożliwiających późniejsze leczenie ortodontyczne, protetyczne, periodontologiczne. Zabiegi z chirurgii stomatologicznej powszechnie wykorzystywane są do przeprowadzania zabiegów mających na celu eliminację wczesnych i późnych powikłań leczenia protetycznego, endodontycznego, periodontologicznego oraz ortodontycznego. Celem pracy jest przedstawienie współczesnych sposobów diagnostycznych, przypadków obrazujących szeroki panel zabiegów chirurgii stomatologicznej, od sposobów znieczulenia miejscowego, do zabiegów odtwórczych tkanki kostnej z wykorzystaniem współczesnych technik zabiegowych, oraz możliwych występujących powikłań.

 • dr n. med. Wojciech Pawlak


 • Dr n. med. Wojciech Pawlak jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej
  i chirurgii szczękowo-twarzowej. Jest starszym wykładowcą w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
  W latach 1986-88 wykładał na Wydziale Stomatologicznym Uniwersytetu
  w Mosulu (Irak). Autor publikacji i wystąpień na zjazdach krajowych
  i zagranicznych z zakresu chirurgii ortognatycznej i traumatologii.
  Uczestnik, organizator i wykładowca licznych szkoleń z zakresu leczenia ortodontyczno-chirurgicznego wad gnatycznych. W praktyce zawodowej koncentruje się na leczeniu chirurgicznym kostnych wad zgryzu.
  Odbył staże w klinikach chirurgii szczękowo-twarzowej w Brugii, Dreżnie, Monachium, Jenie, Munster.

 • dr n. med. Barbara Warych

 • Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1975 r. zatrudniona
  w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji AM we Wrocławiu, gdzie się doktoryzowała w 1982 r., a w latach 1995-2000 pełniła funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Ortodoncji AM we Wrocławiu. Posiada specjalizację
  z zakresu Stomatologii Dziecięcej (1977 r.) oraz z Ortodoncji (1980 r.).
  Jest autorem wielu prac publikowanych w krajowych i zagranicznych pismach specjalistycznych, a w latach 2001-2006 była redaktorem naczelnym kwartalnika ortodontycznego „Moja Praktyka”. Pełniła funkcje: Konsultanta Regionalnego ds. Ortodoncji, Przewodniczącego Zespołu Ekspertów w dziedzinie ortodoncji przy Zakładzie Akredytacji CMKP, wiceprzewodniczącego Sądu Lekarskiego DIL, sędziego, biegłego do spraw ortodoncji, oraz przewodniczącego Dolnośląskiego Koła Sekcji Ortodoncji. Od 2008 r. rozpoczyna działalność w PTO.
  Jest również członkiem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (od 2000 r.). Od lat szkoli lekarzy
  w ramach kształcenia podyplomowego, a od 2002 r. prowadzi również kursy szkoleniowe dla lekarzy specjalistów. Od 1990 r. posiada prywatną praktykę ortodontyczną, w dużej mierze, ukierunkowaną na skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne.

  „Przygotowanie i postępowanie po zabiegach ortognatycznych.”
  1. Wskazania do leczenia ortodontyczno-chirurgicznego: rodzaj wad potrzebujących skojarzonego leczenia, ustalanie zakresu operacji i odpowiednie dekompensacyjne leczenie ortodontyczne
  2. Etapy przygotowania ortodontycznego do operacji ortognatycznej
  3. Ostateczna kwalifikacja do operacji: set-upy i schematy operacyjne, badania ogólne, CBCT, artykulacja,płytki operacyjne, łuki operacyjne
  4. Opieka nad pacjentem w okresie gojenia kostnego: działania przeciwobrzękowe, hiloterapia, wyciągi międzyszczękowe, ćwiczenia bierne, fizykoterapia
  5. Rehabilitacja i przywracanie naturalnych czynności narządu żucia w nowych warunkach zgryzowych: ćwiczenia czynne i czynnościowe, masaże twarzy, ćwiczenia logopedyczne, końcowe leczenie ortodontyczne.

 • dr Marek Karaś (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

  • Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej 1981.
   W latach 1981 - 1989: pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii (Kliniki Chirurgii Szczękowej)
  • Od 1989 - organizator systemu chirurgii szczekowo-twarzowej
   w DOHMS, Dubaj
  • Obecnie: Kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,
   Al Qassimi Hospital, Visiting Profesor, Wydział Nauk Medycznych, Universytet w Sharjah, ZEA
  • członek kilku międzynarodowych i narodowych towarzystw medycznych
  • od 1984 - wiele wykładów na zjazdach i kongresach w Europie i na Bliskim Wschodzie

  „Problemy w chirurgii przed-implantologicznej.”
  Chirurgiczne przygotowanie do wprowadzenia implantów jest niezbędne u znaczącego procenta pacjentów. Zabiegami najczęściej wykonywanymi są sinus lift i przeszczep kości (bądź użycie materiałów kościozastępczych). Jak każdy zabieg chirurgiczny, obarczone są one ryzykiem błędów i powikłań.
  Przykłady problemów wynikających ze złego planowania i techniki oraz sposoby rozwiązywania tych problemów są przedmiotem wykładu.

 • dr Shlomo Birshan D.M.D. (Izrael)
 • Dr. Birshan completed his D.M.D. degree at the Tel Aviv University with honors in 1998. He received his Hypnosis license in 1998 and his license to perform dental treatments under general anesthesia in 2005 from the Israeli Ministry of Health. Dr Birshan has won various awards during his career such as the IADR Young Dentist’s Award in Vancouver, Canada in 1999 for presenting his DMD Thesis. He is a diplomat of the ICOI, expert in oral implantology from the DGOI. He has presented various lectures as well as complex cases, including live surgeries on worldwide congresses. Dr Birshan is a Clinical Instructor for Alpha-Bio Tec. Dr Birshan has a multidisciplinary private practice and operating room where he performs dental implantations, ancillary procedures, complex augmentations and rehabilitation.

  „The predictable way for immediate implantation and loading: diagnosis, planning, implantation and rehabilitation.”
  Immediate implantation and immediate loading are becoming more and more popular in the world of implantology. Due to the complexity of these procedures, it is crucial for the implantologists to master the full scope of the procedure in order to help prevent complications.
  This lecture will discuss the theory behind immediate implantation and immediate loading and how to apply the theory behind these procedures in day by day clinical practice.
  The lecture will discuss the clinical and evidenced based guidelines for performing these procedures as predictable and as possible from the surgical and restoration point of view.
  The lecture will include literature review updated to 2014, and video surgeries.


KOMITET ORGANIZACYJNY
 • dr n. med. Dariusz Pituch - przewodniczący
 • dr Maciej Kuczyński
 • stud. stom. Piotr Pituch
 • stud. stom. Jakub Kuczyński